• you have no products in the cart
 

 BÖLÜM 1: LIFE CARE Şİ RKET İ LKELER İ

 Şİ RKET

 

 

1.1.1 LIFE CARE ( Bundan sonra “ Ş irket ” veya “ LIFE CARE ” Olarak an ı lacakt ı r. )

 

1.1.2 LIFE CARE , ş irket sözle ş mesinde ayr ı nt ı l ı olarak tan ı mlanm ış bulunan sa ğ l ı k, güzellik, beslenme, temizlik ve hijyen, tekstil ile ilgili ürün ve hizmetlerin sat ışı ve da ğı t ı m ı na yönelik olarak kurulmu ş ve faaliyetini sürdürmektedir.

 

1.1. LIFE CARE , Ba ğı ms ı z Distribütörler vas ı tas ı ile ürünlerinin kullan ı m ı n ı ve tavsiyesini gerçekle ş tirerek sat ışı n ı yapar. LIFE CARE , ekip pazarlamas ı üzerine in ş a edilmi ş kazanç sistemi ile çal ış an bir ş irkettir. LIFE CARE , özgün Kazanç plan ı gere ğ i Distribütörlerine bu çal ış malar ı na kar şı l ı k prim ödemesinde bulunur. Kazanç plan ı n ı n bütün düzeylerinde bulunan Distribütörlerin her ay perakende sat ış yapma zorunlulu ğ u yoktur. Perakende sat ış yapma, kazançlar ı n ı artt ı raca ğı ndan te ş vik edilir.

 

1.2. LIFE CARE , Kazanç plan ı dürüstlük ve bütünlük temelleri üzerine kurulmu ş olup, herkese ba ş ar ı ya ula ş mas ı için e ş it ve adil imkânlar sunmaktad ı r. Herkese e ş it ş artlarda ürün temini ve kazanç imkân ı n ı sunar. Distribütör gelir ve te ş vik kazançlar ı , ki ş isel ve ekip performanslar ı ölçüsünde Kazanç plan ı na göre belirlenir.

 

1.3. LIFE CARE ş irket ilkeleri, uygunsuz sat ışı ve yasad ışı sat ış faaliyetleri yasaklam ış t ı r.

 

1.4. Ş irket, ilkeleri üzerinde de ğ i ş iklik yapma hakk ı na sahiptir. Bu de ğ i ş iklikler Distribütörler taraf ı ndan kabul edilmi ş say ı l ı r. De ğ i ş iklikler internet ortam ı ndan duyurur. Duyuru tarihinden itibaren ş irket bu de ğ i ş ikliklere uygun faaliyetini sürdürür.

 

1.5. Bütün Distribütörler, ba ş vuru formlar ı n ı doldurmalar ı üzerine, ş irket ilkelerini kabul etti ğ ini beyan etmi ş say ı l ı rlar.

 

1.6. LIFE CARE , Distribütörli ğ i ömür boyu sürer. Ş irket İ lkeleri dahilinde çal ışı ld ığı sürece bu sözle ş me Distribütör haklar ı n ı ömür boyu korur.

 

1.7. LIFE CARE sözle ş mesini yenilemek için herhangi bir yenileme ücreti ya da ayl ı k y ı ll ı k aidat ödenmesine gerek yoktur.

 

TANIMLAR

 

Bir LIFE CARE Distribütörsi olarak i ş inizi yürütürken a ş ina olman ı z gereken terimler ve kavramlar:

 

Distribütör: Distribütör Ba ş vuru Formunu doldurmu ş , LIFE CARE taraf ı ndan onaylanm ış ki ş idir. LIFE CARE ürünlerini, Distribütör Fiyat ı üzerinden sat ı n alan, bu ürünleri Önerilen Tüketici Fiyat ı üzerinden satma ve kendisi gibi ba ğı ms ı z LIFE CARE Distribütörlerinden olu ş an ekip/grup kurma hakk ı verilmi ş olan, bu faaliyetleri sonucunda da LIFE CARE Kazanç Plan ı nda öngörülen kazançlar ı elde edebilen gerç ek/tüzel ki ş i.

 

Sponsor: Bir LIFE CARE Distribütörsini LIFE CARE organizasyonuna kazand ı ran ve soya ğ ac ı nda, bu ki ş inin hemen üzerinde yer alan LIFE CARE Distribütörsi.

 

Alt Ekip/Alt Grup: Bir LIFE CARE Distribütörsinin kendisine do ğ rudan ba ğ l ı olan Distribütörlerle ba ş layan soya ğ ac ı n ı n tamam ı .

 

Ayl ı k Aktiflik Ko ş ulu: Bir LIFE CARE Distribütörsinin kendisine prim tahakkuk edebilmesi için ayn ı ay içinde minimum sat ı n almas ı gereken LIFE CARE ürünlerinin toplam de ğ eri.

 

Paket Puan ı : Ayl ı k performans ı n ve prim seviyesinin belirlenmesinde kullan ı lan, paketlere verilmi ş puan de ğ eri.

 

 

Perakende Gelir : Distribütörlerin, Distribütör olmayan ki ş ilere Önerilen Mü ş teri Sat ış fiyat ı ndan ürün satt ı klar ı nda elde ettikleri gelirdir.

 

Kazanç Plan ı : Bir LIFE CARE Distribütörsinin bir ay içinde yapt ığı ki ş isel al ı mlar, alt ekibindeki Distribütör ve Özel Mü ş terilerin al ı mlar ı sonucunda ne ş ekilde gelir elde edece ğ ini gösteren plan.

 

Önerilen Mü ş teri Sat ış Fiyat ı : LIFE CARE ’ ı n Distribütörlerine, mü ş terileri için önerdi ğ i KDV ’ li ürün sat ış fiyat ı .

 

Prim: Bir LIFE CARE Distribütörsinin bir ay içinde, kendisinin ve alt ekibinin al ı mlar ı yla kazanç plan ı na uygun olarak elde edece ğ i kazanç.

BA Ş LANGIÇ

 

3.1 LIFE CARE D İ STR İ BÜTÖRÜ OLMAK

   

3.1.1 Ba ş vuru sahibi 18 ya şı n ı bitirmi ş , kanuni ehliyeti olan bir ki ş i olmak zorundad ı r.

 

3.1.2 Türkiye Cumhuriyeti vatanda şı olmayanlar ı n, Türkiye ’ de Distribütörlik alabilmeleri için çal ış ma izinleri oldu ğ unu kan ı tlamalar ı gereklidir. Yurtd ışı nda ya ş ayanlar ise yerel kanunlar hükmünde verilmi ş kimlik numaralar ı ile yurtd ışı için haz ı rlanm ış paketlerden birini sat ı n alarak i ş e ba ş larlar.

 

3.1.3 Sponsorsuz kay ı t yap ı lmaz. Mutlaka referans göstererek sisteme giri ş yap ı labilir. Ş irketler, Distribütör olarak ba ş vuru yapabilir ve Distribütör olabilirler.

 

3.1.4 Distribütör ile LIFE CARE aras ı nda olan ili ş ki, iki asli taraf aras ı nda akdî bir ili ş kidir. Bütün Distribütörler ba ğı ms ı z ki ş ilerdir. Bunlar kendi i ş lerini, kendi zamanlar ı n ı kullanarak ve bunlar ı n Distribütör Sözle ş mesi hükümlerine (Güncel Ş irket İ lkeleri geçerlidir) uygun olmas ı ş art ı ile kendileri taraf ı ndan seçilecek olan araçlar ı , yöntemleri ve ş ekilleri kullanarak yapacaklard ı r.

 

3.1.5 Evli çiftler birbirle rinin sponsoru olabilirler ya da ayn ı sponsora ba ğ l ı olabilirler.

 

3.1.6 Bunun d ışı nda sponsor de ğ i ş tirmek amac ı yla yap ı lan Distribütörlikler kabul edilmez. Söz konusu durum ilk giri ş te fark edilmese bile durum fark edildi ğ inde alt ekip oldu ğ u gibi hak sahibine ba ğ lan ı r. Bu sürede hak elde edenlerden bu haklar al ı narak hak sahiplerine verilir. Bu durum kas ı tl ı bir ş ekilde bilinerek yap ı lm ış ise bu duruma bilip göz yuman tüm sponsor Distribütörlerin ş irket ile ili ş kisi kesilebilir. Bu durum Distribütörlik sö zle ş mesinin fesih sebebidir.

 

3.1.7 Distribütörler evlenmeden önce ayr ı hatlarda ise, evlendikten sonra da bu hatlar ı n ı muhafaza edebilirler.

 

3.1.8 Distribütör, 1. ve 2. derece akrabalar ı (anne, baba, karde ş ) ile LIFE CARE soya ğ ac ı nda sadece ayn ı kollarda çal ış abilir, ayr ı kollarda çal ış amazlar.

 

3.1.9 Distribütörnin, çocuklar ı n ı veya e ş ini yada anne babalar ı n ı kay ı t ederek ticareti kayd ı rmaya çal ış t ı klar ı tespit edildi ğ inde, aç ı lm ış bu hat al ı n ı r ve orjinal sponsoruna alt ı na yaz ı l ı r. Bu ana kadar edinilmi ş tüm haklar ve gelirler geri al ı narak adalet sa ğ lan ı r. Bunu bilinçli olarak yapan yapt ı ran, menfaat sa ğ lamak için göz yuman sponsorlar ı n sö zle ş meleri fesh edilebilir.

 

3.1.10 LIFE CARE INTERNAT İ ONAL, bir Distribütörlik ba ş vurusunu herhangi bir gerekçe göstermeksizin kabul etmeme ve/veya yap ı lm ış bir kayd ı iptal etme hakk ı na sahiptir.

 

3.2 ÜYEL İ K Ş ARTLARI

 

3.2.1 Bir Distribütör, kendisini "LIFE CARE İ nternational Ba ğı ms ı z Distribütör" olarak tan ı mlayabilecek, kartvizitlerinde, di ğ er k ı rtasiye malzemeleri ve reklamlar ı nda, Ş irketin onaylanm ış logosunu kullanabilecektir. Üyeler hiçbir ş ekilde kendilerini Ba ğı ms ı z Distribütör d ışı nda, LIFE CARE çal ış an ı olarak tan ı tamaz, kendi k ı rtasiye malzemelerinde veya reklamlar ı nda Ş irket ad ı n ı kullanamazlar.

 

3.2.2 Distribütörler, 2. ve 3. ş ah ı slarla olan ticari ili ş kilerinde, LIFE CARE ad ı na hareket edemezler. Kendilerinin ba ğı ms ı z hareket ettiklerini bu ili ş kilerinde belirtmek zorundad ı rlar. LIFE CARE ad ı na borçlanma ya da taahhütte bulunamazlar.

 

3.2.3 Mevcut kanunlar uyar ı nca, bir Distribütör LIFE CARE İ nternational ad ı na bir banka hesab ı açamayacakt ı r. Kendisini LIFE CARE İ nternational olarak herhangi bir ş ekilde tan ı tmayacakt ı r.

 

3.2.4 Ş irket, bir Distribütör ba ş vurusunu onaylamas ı ndan sonra Ş irket ile yapm ış oldu ğ u anla ş may ı ihlal etmemesi ş art ı ile Ş irketin Kazanç Plan ı nda tan ı mland ığı ve bu Ş irket İ lkelerinde ayr ı nt ı lar ı verildi ğ i üzere bu ki ş iye ürün satmay ı ve hak kazand ığı primleri ödemeyi kabul eder.

 

3.2.5 Distribütör Ba ş vuru Formunu dolduran her bir Distribütör, Ş irket İ lkeleri ile ilgili kararlara uygun hareket etmeyi kabul eder. Ş irketten her ürün sat ı n al ı nmas ı , Ş irket İ lkelerine uygun hareket etme taahhüdünün bir kez daha kabul edilmesidir.

 

3.2.6 Distribütörler, ba ş ka pazarlama sistemlerine üye, veya tüketici olarak kat ı labilirler. Dilerlerse üye olup organizasyon kurabilirler ba ğı ms ı z üyelik hakk ı na sahiptirler. Ancak LIFE CARE e ğ itim ve ofislerinde bu kimlikleri ile hareket edemezler. Bu sistemlerle ilgili lehte ya da alehte konu ş amazlar. O sistemlere LIFE CARE bünyesinden ki ş i transfer etmeye çal ış amazlar. Bu direkt olarak Distribütörli ğ in fesih sebebidir.

 

3.2.7 Ş irketin kurullar ı nda (Dan ış ma Kurulu gibi) yer alan ve ş irketin gizli bilgilerine sahip olanlar, ayn ı ÜRÜN yelpazesinde herhangi bir ş irkette ve/veya herhangi bir network firmas ı nda ad ı ne olursa olsun üye, Distribütör, giri ş imci, distribütör olamazlar.

 

3.2.8 LIFE CARE Distribütörli ğ i, fesh olmad ığı ve o y ı l içinde herhangi bir ay bir kez aktiflik ş art ı n ı yerine getirdi ğ i al ış veri ş i yapmas ı durumunda 12 ’ş er ayl ı k dönemler halinde yenilenir.

 

3.2.9 Distribütör, LIFE CARE bünyesine kazand ı rd ığı yeni LIFE CARE Distribütörlerini kendi d ışı nda ba ş ka bir alt ekibine Distribütör olarak yazabilir.

 

3.2.10 Distribütör, herhangi bir siyasi faaliyette LIFE CARE markas ı n ı , LIFE CARE Distribütörli ğ inin kendisine tan ı d ığı ileti ş im olanaklar ı n ı , LIFE CARE Distribütörli ğ i ile olu ş turdu ğ u çevresini veya mü ş terilerini, ki ş i bilgileri ya da ileti ş im bilgilerini, LIFE CARE soya ğ ac ı ndaki alt ve üst ekip mensuplar ı n ı kullanamaz.

 

3.2.11 Distribütörler, kay ı plar veya kazançlar, tahmin edilmeyen harcamalar, meydana gelen zararlar aç ı s ı ndan, çal ış anlara, üçüncü ki ş ilere veya herhangi bir yetkili devlet organ ı na kar şı yükümlülükleri konusunda, sorumlulu ğ un tamamen kendilerine ait oldu ğ unu kabul etmektedirler. Yükümlülüklerini kanunlara ve di ğ er yasal yönetmeliklere, geçerli ki ş isel belge ve yükümlülüklere uyumlu olarak hareket edeceklerini belirtirler.

 

3.2.12 Distribütörler; serbest olduklar ı n ı , hem kanunen hem de finansal bak ı m ı mdan ba ğı ms ı z olduklar ı n ı , ayn ı zamanda ş irket veya a ğ ile herhangi bir i ş ili ş kisi içerisinde olmad ı klar ı n ı kabul ederler. Bundan dolay ı ş irketin, ne ş imdi ne de ileride emeklilik, sosyal sigorta, konut, gelir vergisi ve i ş ile ilgili herhangi bir ödeme konusunda yükümlülü ğ ü bulunmamaktad ı r.

 

3.3 KAYIT VE TAHS İ LÂT İŞ LEMLER İ .

 

3.3.1 Vergi mükellefleri için, Vergi Levhas ı fotokopisi ş irkete gönderilmelidir.

 

3.3.2 Kay ı t i ş leminin tamamlanmas ı için Distribütör, kendisine sunulan alternatif Paketlerden birini almakla mükelleftir.

 

3.3.3 Sistem üzerinde kay ı t i ş leminin tamamlanmas ı yla birlikte sistem taraf ı ndan üretilen ID Numaras ı Distribütöre iletilir.

 

3.3.4 Distribütörlerin internet sitesinden kabul edilmesiyle ilgili bütün kurallar, Ş irketin Distribütör Ba ş vuru Formunda belirtilmi ş tir. Distribütörlerin Ş irket İ lkelerini bilmesi gerekmektedir.

 

3.4 D İ STR İ BÜTÖR B İ LG İ LER İ NDE DE ĞİŞİ KL İ K

 

3.4.1 Ki ş isel bilgiler telefonla ya da ki ş isel ş ifreniz web sitemizden de ğ i ş tirilebilir. Ş ifreler ş irket taraf ı ndan görülemez. Web sitesinden Distribütör giri ş i yap ı larak de ğ i ş tirilebilir. Ş ifre unutuldu ğ unda ş ifremi unuttum butonunu t ı klanarak sistemimizde kay ı tl ı e-mail adresine geçici ş ifre gönderilmesi sa ğ lan ı r.

 

3.5 D İ STR İ BÜTÖRN İ N İ ST İ FASI

 

3.5.1 Distribütör, 12 ay (1y ı l) süre içerisinde herhangi bir al ış veri ş ve Distribütör kayd ı yapmazsa, Distribütörlik kendili ğ inden sona erer.

 

3.5.2 Bir Distribütör kendi sözle ş mesini sona erdirmek isterse, Ş irkete yaz ı l ı olarak bilgi vererek bunu yapabilecektir. İ stifa dilekçesinin yaz ı l ı ve imzal ı olarak LIFE CARE adresine ula ş mas ı ile istifa hüküm ve sonuçlar ı do ğ ar.

 

3.5.3 Distribütörli ğ ini sona erdiren ki ş i, Kazanç Plan ı ndaki pozisyonunu ve zaman içinde kurmu ş bulundu ğ u bütün alt seviyesini kaybeder.

 

3.5.4 İ stifa eden bir Distribütör, alt ı ay sonra yeniden kay ı t olabilecektir.

 

3.5.5 Distribütör, " İ nternet Ba ş vuru Formunu" doldurup onaylad ı ktan sonra sözle ş mesini iptal etmek hakk ı na sahiptir. Bu durum istifa olarak de ğ erlendirilir.

 

3.5.6 Distribütör, sözle ş mesini feshetti ğ inde Ş irket İ ade Prosedürüne uygun olarak son 14 gün içinde ald ığı ürünleri iade edebilir. Ancak bu ürünlerin ödenmi ş olan ki ş isel ve grup primleri varsa bu tutar iade edilecek ürün de ğ erinden dü ş ülerek kendisine 15 gün içinde geri ödemesi yap ı lacakt ı r. Bu ürünler ile ilgili ki ş isel ve üst hat sponsorlar ı n kazan ı mlar ı ve puanlar ı dü ş ülür. Ürün iade ederek sözle ş mesini fesh eden ki ş iler tekrar Distribütör olarak kay ı t olamazlar.

 

3.6 Şİ RKET TARAFINDAN FES İ H

 

3.6.1 Ş irketin veya Distribütörlerin menfaatlerini ciddi ş ekilde ihlal eden davran ış lar durumunda fesih derhal yap ı labilecektir.

 

3.6.2 Feshin söz konusu oldu ğ u her durumda, Genel Müdürlük bu konu üzerine karar verecek ve bu karar kesin ve ba ğ lay ı c ı olacakt ı r.

 

 

3.6.3 A ş a ğı da ve madde 3.2 Üyelik Ş artlar ı bölümünde belirtilen durumlar (yaln ı zca bunlar ile s ı n ı rl ı olmamak üzere) ş irket taraf ı ndan derhal fesih sebepleridir:

 

* Ş irket taraf ı ndan onaylanmam ış ürün ve tan ı t ı m malzemelerinin üretilmesi, da ğı t ı lmas ı ve sat ışı * Ş irket ürünlerinin kullan ı m ı hakk ı nda yan ı lt ı c ı bilgi verilmesi * Ş irket organizasyonu ve gelirleri hakk ı nda yan ı lt ı c ı bilgi verilme si.

 

* Ş irket ürünlerinin orijinal kutusundan bo ş alt ı l ı p yeniden paketlenmesi, etiketlenmesi, gayri ahlaki ve yasad ışı ticari faaliyetlere yönelinmesi.

 

*Ürünün orijinal kutusunu de ğ i ş tirip sat ı lmas ı .

*Ba ş ka bir Distribütör grubundaki Distribütörye etik olmayan tekliflerde bulunulmas ı veya bu Distribütörnin transfer edilmeye çal ışı lmas ı .

* Ş irket ilkelerinde belirtilmi ş bulunan hüküm ve ş artlardan herhangi birisinin ihlal edilmesi

*Ba ş ka bir network ş irketine LIFE CARE Distribütörlerini transfer etmeye çal ış ma ve i ş teklifinde bulunmak.

* Ş ifre, hiç kimseyle özellikle de alt ya da üst ekiplerle payla şı lmamal ı d ı r, payla şı lma durumu.

 

 

3.6.4 Ba ş ka bir Distribütör taraf ı ndan Ş irket tan ı t ı m toplant ı s ı na i ş tirak etmi ş ki ş ilere sponsorluk teklifi yapmak. (veya sponsorluk isteyen ki ş iye olumlu cevap vermek ) Bu durum Ş irket İ lkelerinin ciddi bir ihlali olarak görülmektedir.

   

3.6.5 Distribütör, etik soruna neden olan davran ışı ndan dolay ı Ş irket taraf ı ndan uyar ı ld ı ktan sonra bu uyar ı ya gereken özeni göstermez ve ihlalden vazgeçti ğ ini ve durdurdu ğ una dair an ı lan uyar ı y ı ald ığı tarihten itibaren 3 gün içinde yaz ı l ı bir taahhüt ile cevap vermezse, Ş irket Distribütör Sözle ş mesini feshetmek hakk ı n ı sakl ı tutar.

 

3.6.6 LIFE CARE kural ve prosedürlerinin Distribütör taraf ı ndan ihlâl edilmesi halinde LIFE CARE tek tarafl ı olarak Distribütörli ğ i sonland ı rma yetkisine sahiptir. Bu halde Distribütör LIFE CARE INTERNAT İ ONAL ’ den her ne ad alt ı nda olursa olsun tazminat, cezai ş art, kâr kayb ı , zarara u ğ rad ığı gerekçesi ile söz konusu zarar ı n tazminini talep etmeyecektir.


3.6.7 Distribütörnin, faaliyetleriyle ilgili tüm kural ve kanunlara uymas ı kendi sorumlulu ğ undad ı r.

 

3.7 D İ STR İ BÜTÖRL İ K DEVR İ


3.7.1 Bir Distribütör, Distribütörli ğ ini tüm haklar ı yla birlikte bir ba ş ka ki ş iye devretmek istedi ğ inde bu talebini yaz ı l ı ve imzal ı , orijinal bir belge olarak Mü ş teri Hizmetleri Birimine iletmelidir. Devir alacak ki ş inin uygunlu ğ u ve onaylanmas ı ş irketin yetkisindedir. Onay ş irketin insiyatifindedir. Ş irket sebep göstermeksizin bu hakk ı red edebilir. Ş irket zorunlu ş artlar durumunda Distribütörlik devrini desteklememektedir.

 

3.7.2 Ba ş vuru, Etik Kurulda de ğ erlendirmesi ve Genel Müdürlü ğ ün onay ı ile karara ba ğ lan ı r.

 

3.8 D İ STR İ BÜTÖRL İĞİ N İŞ LEME KAPATILMASI

 

3.8.1 Bir Distribütörlik, eksik belgeli ya da belgelerde eksik bilgili olarak aç ı lm ış sa, belge ve bilgiler tamamlan ı ncaya kadar i ş leme kapat ı l ı r.

 

3 .8.2 Bir Distribütörlik, etik kurallara ayk ı r ı hareket etme halinde LIFE CARE karar ı yla i ş leme kapat ı labilir.

 

3.8.3 İş leme kapat ı lan Distribütörnin primleri ödenmez.

 

3.9 SPONSORSUZ BA Ş VURU

 

3.9.1 LIFE CARE ’ı n asli görevi Distribütör bulmak de ğ ildir; mevcut Distribütörlerin bu i ş i yapmalar ı yönünde kendilerine yard ı mc ı olmakt ı r.

 

3.9.2 LIFE CARE ’ı n tan ı t ı m faaliyetleri sonucunda gelebilecek sponsorsuz Distribütör ba ş vurular ı , ba ş vuru sahibine fiziksel lokasyon olarak yak ı n bir yerde ya ş ayan ve belirlenen bir ba ş ar ı seviyesine ula ş m ış Distribütörlere yönlendirilir. Burada amaç, ba ş vuru sahibinin kendisiyle ilgilenebilecek, onu e ğ itebilecek bir ki ş iye ba ğ lanmas ı d ı r.

 

3.10 SPONSOR DE ĞİŞİ KL İĞİ YAPILMASI

 

3.10.1 Distribütörler, di ğ er Distribütörlerden sponsorlar ı n ı de ğ i ş tirmelerini isteyemez.

 

3.10.2 İ stifa etmemi ş , 1 y ı ld ı r kay ı tl ı olan ve son 1 y ı l boyunca ba ş ka bireylerin LIFE CARE i ş inde sponsoru olmayan ve son 1 y ı ld ı r ürün almayan Distribütörler, yeniden istedi ğ i sponsor ile Distribütör olarak çal ış maya b a ş layabilir.

 

3.10.3 Yeni bir sponsor alt ı nda ba ş lamak üzere, istifa eden Distribütörlerin Genel Müdürlük taraf ı ndan istifan ı n al ı nd ığı tarihinden itibaren, en az 6 ay süre ile beklemeleri gerekmektedir.

 

3.10.4 Her Distribütör için dolayl ı olarak sponsor de ğ i ş tirmek, Ş irket ilkelerine ayk ı r ı d ı r. Vekâleten kurulan bir Distribütörli ğ in devredilmesi ( İ sim de ğ i ş ikli ğ i) söz konusu olamaz.

 

3.10.5 Bir Distribütörlik vefat harici sebeplerden dolay ı sona erdi ğ inde, sponsorlu ğ unu yapt ığı alt seviye grubu, do ğ rudan görevi sona eren Distribütörnin ba ğ l ı oldu ğ u sponsorun alt ı na geçer ve kendi mevcut kurulu ş ş emas ı n ı muhafaza eder.

 

3.11 VEFAT SONRASI DEV İ RLER

 

3.11.1 Mirasç ı , esasen Distribütör, olarak kabul edilebilecek ş artlara sahip bir ki ş i olmal ı d ı r.

 

3.11.2 Mirasç ı n ı n bir tek yeti ş kin ki ş i olmas ı ve ölenin bir varisi olmas ı zorunlulu ğ u kar şı s ı nda, birden fazla mirasç ı lar bulunmas ı halinde Distribütörlik, birinci derece yak ı nl ı ktaki varislerin, ölümü takip eden 1 ay içinde aralar ı ndan seçecekleri ki ş iye veya bu konuda anla ş ma sa ğ lanamad ığı takdirde LIFE CARE in kendi takdirinde olmak üzere i ş , bu varisler aras ı nda seçece ğ i ki ş iye devredilecektir. Birinci derece yak ı nl ı ktaki varisler aras ı nda yeti ş kin olmamas ı halinde, Üyelik mahkeme taraf ı ndan tayin edilen vasiye (an ı lan vasinin dahi Genel Müdürlük taraf ı ndan onaylanmas ı ş art ı ile) devredilecektir.

 

3.11.3 Vasi, Distribütörlik anla ş mas ı ihlal edilmedi ğ i sürece ve küçüklerden biri re ş it ya şı na eri ş inceye kadar Distribütörün temsilcisi statüsünde kalacakt ı r.

 

3.11.4 Bir vasi veya veli, Distribütörlik Sözle ş me ilkelerinin uygulanmas ı amac ı yla mirasç ı n ı n, vesayet alt ı ndaki çocu ğ un veya mahcur e ş in hareketlerinden sorumlu olacakt ı r. Ş irket ilkelerinin yukar ı da belirtilen ki ş ilerden herhangi birisi taraf ı ndan ihlal edilmesi, Distribütörli ğ in feshi sonucunu do ğ urabilecektir.

 

3.11.5 Vefat eden Distribütörün Ş irket Kazanç Plan ı içindeki kariyer seviyesi bulunduklar ı seviyeden miras kalacakt ı r. Mirasç ı s ı bu seviyeden devam edecektir.

 

3.11.6 Bir Distribütörli ğ i miras olarak alan bütün mirasç ı lar ı n, prim, te ş vik, ödül ve di ğ er programlara hak kazanabilmesi için "Aktif Distribütör" durumunu sürdürmesi gerekmektedir. Ancak Ş irket, yasal olarak örgütlenmesine imkân vermek üzere, vefattan itibaren 6 ay süre ile bu ş arttan feragat edebilecektir.

 

    Şİ RKETTEN ÜRÜNLER İ N TEM İ N ED İ LMES İ S İ PAR İŞ VERME

 

4.1 S İ PAR İŞ KURALLARI

 

4.1.1   Distribütörler sadece mü ş terileri ve kendi kullan ı mlar ı için ürün temin edebilirler.

 

4.1.2 Distribütörler sponsor ili ş kisi olsalar dahi birbirlerinden ürün sat ı n alamazlar. Aksi durumlarda ba ş kalar ı n ı n haklar ı gasp edilmi ş olur. Bu konuda çok dikkatli davran ı lmas ı gerekmektedir.

 

4.1.3 “ Stoklama" ve "Mü ş terek sat ı n almalar" kesinlikle tavsiye edilmemekte olup, bunlar ile ilgili kan ı tlar elde edilmesi halinde bu durum, te ş vik programlar ı için prim, ödül veya hak kazanma kayb ı ve sözle ş me iptali sonucu getirebilir.

 

4.1.4 Distribütör, Ş irket Merkezine web sitesinden ürün ve bas ı l ı malzeme sipari ş i verebilecektir. Verilen sipari ş ler ödemesi tahsil edildi ğ inde ş irket taraf ı ndan dikkate al ı nacakt ı r. Tahsilât ı yap ı lmam ış bir sipari ş i ş leme al ı nmaz.

 

4.1.5 Bir seferde verilebilecek en fazla sipari ş miktar ı ise seçilen 1 paket miktar ı kadard ı r. Burada amac ı m ı z, Distribütörlerin su-istimale u ğ ramalar ı n ı engellemektir. Arka arkaya iki ya da daha fazla sipari ş verilebilir. Distribütör, bu durumda sipari ş edilen ürünlerin en az % 70 inin sat ı lm ış oldu ğ unu beyan etmi ş olur.

 

4.2 S İ PAR İŞ BEDEL İ ÖDEMES İ

 

4.2.1 Tahsilât, Türkiye ’ de sadece Türk Liras ı (TL) ile yap ı l ı r, Ödemelerde çek kabul edilmez. Ödemeler nakit, banka havalesi, kredi kart ı yöntemleri ile yap ı labilir. Di ğ er ülkelerde ise yerel ve global para birimlerini ş irket tahsilat arac ı olarak kullanabilir.

 

4.2.2 Banka ödemeleriniz için IBAN numaras ı :

 

4.2.3 Her bir sipari ş için, sipari ş i veren Distribütör taraf ı ndan nakit, kredi kart ı , havale veya EFT yoluyla ödeme yap ı lmas ı gerekmektedir. Distribütörler kesinlikle elden PAKET ÜCRET İ , ÜRÜN ÜCRET İ alamazlar. Kendi aralar ı nda Borç alamazlar, parasal ili ş kilerde bulunamazlar. Bu konularda su-istimal edilen paralar ı n ş irkete yat ı r ı lmam ış olmas ı ndan zor durumda kal ı nabilece ğ inden, Ş irket sorumlu tutulamaz. Tüm i ş lemler LIFE CARE sanal POS ve Banka Hesaplar ı vas ı tas ı yla yap ı labilir.

 

4.2.4 Yasalara göre ba ş ka bir ki ş inin yaz ı l ı onay ı olmadan Kredi Kart ı n ı kullanmak yasakt ı r. Bu durumda ı slak imzal ı kredi kart ı kullan ı m izin formu ve kimlik fotokopisi ile birlikte ş irketin sat ış departman ı na bildirilmelidir. Bu durumda imzan ı n ki ş iye ait oldu ğ unun sorumlulu ğ u sipari ş i veren Distribütörye aittir. Firma sorumlu tutulamaz.

 

4.2.5 Ba ş kas ı n ı n kredi kart ı n ı n izinsiz kullan ı ld ığı n ı n tespit edilmesi halinde, Distribütörlik Sözle ş meleri Ş irket taraf ı ndan tek tarafl ı olarak fesih edilir.

 

4.2.6 Banka havalesi ödeme seçene ğ i seçilmesi durumunda 7 (yedi) gün içinde ödemeyen Distribütörlerin sipari ş leri iptal edilir. Sisteme 6(alt ı ) ay süresince tekrar giremezler. Özel durumlarda, Network Koordinatörününün önerisi ve Genel Müdürlü ğ ün onay ı ile bu süre k ı salt ı labilir ve ya uygulanmayabilir.

 

4.3 S İ PAR İŞ LER İ N TESL İ M İ

 

4.3.1 Bir Distribütör, üye olmayan bir ki ş iden kendisi için sipari ş i teslim almas ı n ı istemesi halinde bu i ş lem, Distribütörnin sorumlulu ğ u alt ı nda olacakt ı r. Ş irket belirtilen ki ş iye ürünü teslim etti ğ i anda teslim ş artlar ı n ı yerine getirmi ş say ı l ı r.

 

4.3.2 Sat ı n al ı nan bütün ürünlerin, kuryeden teslim al ı nd ığı anda fatura üzerinden derhal kontrol edilmesi ve herhangi bir uygunsuzluk veya hasar halinde, kurye teslim tutana ğı nda bu eksiklik ve hasar ı n beyan edilmesi ve Ş irket ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

 

4.3.3 Distribütör bir kez ödeme yapt ığı nda veya ödemeyi onaylad ığı nda ve ürünler teslim edildikten sonra sat ış lar art ı k kesinle ş ir. Ürün Sipari ş lerinde Kargo Bedeli ş irkete aittir.

 

4.4 F İ YAT VE PUAN DE ĞİŞİ KL İ KLER İ

 

4.4.1 Tüm ürünlerde maliyetleri sebebiyle puan ve fiyat de ğ i ş iklikleri meydana gelebilir. Ş irket bu de ğ i ş iklikleri Distribütörlere internet sitesinde ilan edecektir.

 

BÖLÜM 3 KAZANÇ S İ STEM İ VE PR İ M ÖDEMELER İ

 

 ÖZGÜN KAZANÇ S İ STEM İ

 

LIFE CARE , Üye ve tüketicilerin ya ş am kalitelerini ürünlerini kullanarak yükseltmelerini sa ğ lar ve herkese e ş it ş artlarda düzenli bir çal ış ma imkân ı sunar. Di ğ er i ş f ı rsatlar ı na benzemeyen imkânlar ı yla LIFE CARE ’ de sermaye riski yoktur. Ş irketimiz, çal ış madan veya sadece ba ş kalar ı n ı n gayretlerine güvenerek Distribütörlerinin finansal ba ş ar ı yakalayaca ğı n ı garanti etmez. LIFE CARE da ekip olu ş turulmas ı en önemli unsurdur. LIFE CARE da ki ş i getirmekten para kazan ı lmaz. LIFE CARE ş irketindeki kazanç, ürünlerin sat ış lar ı ndan gelir. Distribütör, ba ş ar ı veya ba ş ar ı s ı zl ığı kendi ki ş isel çabas ı na ba ğ l ı olan, ba ğı ms ı z çal ış ma yapan ki ş idir.

 

1.1 PERAKENDE GEL İ R :

 

1.1.1 Distribütörleri i ş e ba ş lad ı ktan sonra indirimli olarak ürün sipari ş edebilirler. Ürünlerin mü ş terilere sat ış fiyat ı ile al ış fiyat ı aras ı ndaki fark (indirim miktar ı ) perakende geliri olu ş turur.

 

1.1.2 Perakende gelir için ş irketin önerdi ğ i perakende sat ış fiyat ı kataloglarda belirlenmi ş olacakt ı r

 

1.1.3 1.1.3 Paket fiyat tablosu ş irket taraf ı ndan Distribütörlerin görece ğ i ş ekilde web sitesinde yay ı nlanm ış t ı r.

 

1.2 REFERANS GEL İ R İ

 

1.2.1 Size direkt ba ğ l ı (birinci s ı ra) Distribütörlerinizin al ış veri ş paketlerinin % 10 de ğ eri üzerindenhesaplan ı r.

 

Örnek1: Ahmet Tuncer S paket ile ba ş larsa, Sponsoru Hasan Çelik S paketin sat ış de ğ erinin %10 u yani 250 TL Referans geliri olarak kazanm ış olur.

   

1.2.2 Referans Geliri Distribütörlerin ilk sipari ş lerinden bir sefere mahsus ödenen bir primdir

 

1.2.3 Distribütörnin Referans Geliri elde ede bilmesi için aktif olmas ı gerekmez.

 

1.3 Puan, PVA olarak k ı sal lmaktad ı r.

 

Kariyer ilerlemesi a ş a ğı daki belir lmi ş oldu ğ u ş ekilde ekibinizle birlikte toplam ış puanlar kar şı l ığı d ı r.

 

75 PVA = %2

150 PVA = %4

350 PVA = %7

600 PVA = %10

1100 PVA = %12

1800 PVA = %14

3100 PVA = %17

4500 PVA = % 20

 

Ki ş inin kendisi hangi yüzdelik seviyesinde ise, ona göre ekibine kendisi ve / veya ekip arkada ş lar ı vesilesiyle ka lanlar ı n bulundu ğ u seviye ile kendisinin sahip oldu ğ u indirim aras ı ndaki komisyon ödemesi al ı r.

Örne ğ in:

Ki ş inin kendisi %14 lük seviyesinde. Kendisinin dahil etmi ş oldu ğ u ki ş i, %7 lik seviyesinde, aradaki %7 ara fark ı ki ş inin kendisine ödenir.

 

 

1.4 Fast Start / H ı zl ı ba ş lang ı ç:

 

İ lk 3 ay içerisinde, toplam ekip arkada şı n ı zla, 1500 PVA ciro üre mi yap ğı n ı z takdirde, bir defal ı k 6.000 TL ekstra bir ödeme hak edersiniz.

İ lk 4 ay içerisinde, 3000 PVA ciro üre mi yap ğı n ı z takdirde, tekrar 6.000 TL özel ekstra bir ödeme hak edersiniz.

İ lk 6 ay içerisinde, 4.500 PVA ciro üre mi yap ğı n ı z takdirde, ekstra 12.000 TL ödeme hak edersiniz.

Bu ödeme bir sonraki komisyon ödemesi ile size ödenir.

Bu fast start / h ı zl ı ba ş lang ı ç özel bonuslar ı , daima yeni ba ş layan ki ş iler için geçerlidir ve sadece 1 defal ığı na geçerlidir.

 

1.5 Kombine – planl ı kariyer ilerlemesi:

 

Ki ş i ekip arkada ş lar ı nda, Silver i bariyle Diamond a kadar, performans ı na göre bu ki ş i ile kariyer ilerleme çal ış mas ı yapaca ğı n ı beyan etmesi gerekir ve o an i bariyle 3 ayl ı k bir zaman süresi aç ı l ı r. Bu zaman içerisinde kariyer yapacak olan ki ş inin, ula ş m ış oldu ğ u hangi kariyer olursa, ki ş inin kazanm ış oldu ğ u miktar ı n ayn ı s ı , destekledi ğ i için, kendisine de ödenir.

 

  

1.6 Gold Plus, özel ta l

 

Her y ı l, A ğ ustos ay ı na kadar, ki ş i, ekibinde toplam 24 ekip arkada şı n ı n en az ı nda Direktor olmas ı veya

 

Direktor olarak kariyer tazelemesini sa ğ lad ığı takdirde, 7 gün, ola ğ anüstü bir ta l hak eder.

 

Ta le e ş i veya bir aile ferdi yan ı nda ka lma hakk ı na sahip olur.

Uçak bile , Otel, konaklama, kahval , LifeCare Türkiye tara ndan kar şı lan ı r.

 

Aç ı klama: Bu 24 Direktor kariyerleri, yeni üyelerden olu ş mas ı aranmaz. Mevcut olan ekip arkada ş lar ı ndan yeni veya yeniden Direktor kariyeri tazelemesi yeterli say ı l ı r.

 

Buna ka lmak için, böyle bir çal ış ma hedefledi ğ i, önceden beyan edilmesi gerekmektedir.

 

1.7 Diamond Plus özel lüks ta l:

 

Diamond ve üst kariyerlerde olan tüm liderlerimiz, y ı l boyunca, bir önceki y ı la göre, en az ı nda %10 oran ı nda ciro ar rma performans ı sergiledi ğ i takdirde, ş irket kurucular ı , uluslararas ı liderler ile, ikinci bir lüks ta l hak eder. Bu hakk ı kazanan ki ş i, hayat arkada şı veya aile fertlerinden bir ki ş i de beraberinde ka lma hakk ı na sahip r.

 

Bu ta lin de, Uçak / ula şı m, Otel, konaklama, yemek, içecek, ful pansiyon, turlar vs tümü, LifeCare tara ndan kar şı lan ı r.

 

LifeCare etik kurallar ı na uyulmas ı dikkate al ı nmaktad ı r.

 

1.8 Araba program ı :

 

Y ı l içerisinde kalifiye ko ş ullar ı n ı yerine ge ren lider adaylar ı m ı z ve / veya liderlerimiz, özel araba promosyon ödemeleri hak edebilirler.

 

Bu çok özel hak etmek için, y ı l içerisindeki özel performans dikkate al ı n ı r ve ki ş i Ş ubat ay ı na kadar ba ş vurusunu yapmas ı gerekmektedir.

 

LifeCare ki ş inin arabas ı n ı n rengine göre, özel bir tane LifeCare logosu gönderir.

 

LifeCare ayda bir defa, araban ı n ve ki ş inin güncel foto ğ ra n ı talep etme hakk ı na sahip r.

 

Araba 4 ya şı nda eski olmamas ı gerekmektedir.

 

Araba segmen ne göre,

  

Mini: 3.000 TL den ba ş layan, araban ı n ya şı na göre dü ş ebilen ayl ı k olarak ekstra ödeme yap ı l ı r.

 

Orta segment: 3.600 TL den ba ş layan, araban ı n ya şı na göre dü ş ebilen ayl ı k olarak ekstra ödeme yap ı l ı r.

 

Üst segment: 3.900 TL den ba ş layan, araban ı n ya şı na göre dü ş ebilen ayl ı k olarak ekstra ödeme yap ı l ı r.

 

Ek aç ı klama:

 

LifeCare araba pro ğ ram ı na ka l ı rken, araç ya şı ndan büyük olmamas ı aran ı rken, programa ka lma hakk ı elde edildikten sonra, araç 7 ya şı n ı doldurana kadar kullanma hakk ı olur.

 

İ kinci ek aç ı klama:

 

LifeCare araba program ı na ka lmak için, gereken 20.000 PVA, sadece 1.000 PVA ile a şı ld ığı takdirde, al ı nacak ana ödeme miktar ı ikiye katlan ı r.

 

LifeCare araba program ı na ka lmak için, gereken 20.000 PVA, sadece 2.000 PVA ile a şı ld ığı takdirde, al ı nacak ana ödeme miktar ı üçe katlan ı r.

 

Bu ş ekilde, yap ı lmas ı gereken toplam 20.000 PVA, toplam 5.000 PVA ile a şı ld ığı takdirde, ana ödeme miktar ı , maksimum 5 kadar katla bilinir.

 

 1.9 Direktor Plus / planl ı ş ekilde katlama


Bu çok özel LifeCare program ı ile, kazanc ı n ı z ı katk ı layabilirsiniz.

 
Süre, toplam 9 ay için geçerlidir, önceden beyan edilmesi gerekmektedir.

  Birinci ayda, 400 PVA ve 1 tane yeni üye kay ı

 

= 1.500 TL civar ı nda ek k azanç.

 

İ kinci ayda, 700 PVA ve 4 tane yeni üye kay ı

 

= 3.000 TL civar ı nda ek kazanç.

 

Üçüncü ayda, 1100 PVA ve 7 tane yeni üye kay ı

 

= 4.500 TL civar ı nda ek kazanç.

 

Dördüncü ayda, 1500 PVA ve 9 tane yeni üye kay ı

 

= 7.500 TL civar ı nda ek kazanç.

 

Be ş inci ayda, 2300 PVA ve 11 tane yeni üye kay ı

 

= 9.000 TL civar ı nda ek kazanç.

 

Al nc ı ayda, 2800 PVA ve 14 tane yeni üye kay ı

 

= 21.000 TL civar ı nda ek kazanç.

 

Yedinci ayda, 3400 PVA ve 17 tane yeni üye kay ı

 

= 24.000 TL civar ı nda ek kazanç.

 

Sekizinci ayda, 3900 PVA ve 17 tane yeni üye kay ı

 

= 27.000 TL civar ı nda ek kazanç.

 

Dokuzuncu ayda, 4500 PVA ve 17 tane yeni üye kay ı = 30.000 TL civar ı nda ek kazanç.

Aç ı klama :

 

Bu programa ekip arkada ş lar ı n ı z ı n ka laca ğı n ı beyan etmeniz gerekiyor ki, ki ş i ne zaman ak f olarak çal ış aca ğı n ı beraber belirlemeniz faydal ı olacak r. Çünkü bu programa herkes 1 defa ka labilmektedir. Bu program, isminden de anla şı ld ığı üzre, ekip arkada ş lar ı n ı z ı n Direktor olmas ı n ı te ş vik etmek için tasarlanm ış r.

 

Ekip arkada ş lar ı n ı zda kendileriyle görü ş erek, birçok ki ş iyi birden buraya dahil edebilirsiniz.

 

Ka lan ki ş i, Direktor kariyerine ula ş mas ı yla, bu program tamamlanm ış demek r.

 

Olas ı k ış veya yaz sakinli ğ i dikkate al ı narak, ka lan herkes için 9 ayl ı k bir süre tan ı nmaktad ı r. Beyan etmek derken, ka lacak ki ş iler bir defa bu programa ka labiliyorlar, kendileri de ekip arkada ş lar ı nda her kesi buraya birer defa dahil edebiliyorlar.

 

Pe ş in olarak herkes için bunu açmak ve ‘’ sald ı m çay ı ra, mevlam gay ı ra ’’ misali, koordinesiz ve plans ı z çal ış malar ı n ı önlemekten ziyade, biz tak ı m liderlerinin ekip arkada ş lar ı yla yak ı n temasta olmas ı n ı ve onlara yol gösterici özelliklerini korumalar ı n ı sa ğ lamay ı tercih ediyoruz.

 

Elip arkada ş lar ı n ı z ı bu programa dahil etmek için, illaki bir kariyer sahibi olman ı z aranmaz. Gördü ğ ünüz gibi, ula şı lmas ı gereken ciro ve kay ı t oranlar ı , oldukça ula şı l ı r durumda. Bu programa dahil olan ki ş ilerin cirolar ı ve yeni kay ı tlar ı sizin için geçerlikten ç ı kar, çünkü onlarda programa ka lm ış oluyorlar.

Sadece bu program, size ve ekibinize harika bir güç katacak r.

 

Bu program deste ğ i ile ekibinizd e birçok Direktor kariyerleri olu ş acak r.

Aç ı klama: Buradaki PVA oranlar ı ve üye kay ı tlar ı , ki ş inin kendisi tara ndan yap ı lmas ı durumunda, üs eki aç ı klanan miktarlar geçerledir. PVA toplam ı ve / veya üye kay ı tlar ı , ekip arkada ş lar ı yla birlikte gerçekle ş ğ i halde, kazan ı lacak miktarlar dü ş ük olabilir. O nedenle ‘’ Civar ı nda ’’ diye aç ı klama yap k.

 

Ek bilgi:

Bu programa kat ı lmak için, önceden beyan etmek gerekmektedir. Ekip arkada ş lar ı n ı zda kendileri de bu programa kat ı lmak için beyan ederek, kay ı t açt ı rd ı klar ı halde, o ki ş iden olu ş san PVA ve üye kay ı tlar ı sizin için geçerli olmaz, çünkü kendisi de bu programa kat ı lm ış demektir. Bu durumda hedeflenen ve yap ı lmas ı gereken PVA ve üye kay ı tlar ı , o ki ş i veya ki ş iler haricinde ba ş ar ı lmas ı gerekmektedir

 

1.12 KAR İ YER PLANINDA YÜKSELME

 

 

 

Bir Distribütör herhangi bir kariyer ve indirim seviyesini elde ettikten sonra o seviyede kalmas ı için ba ş ka bir ş art bulunmamaktad ı r. LIFE CARE INTERNAT İ ONAL ’ de “ KAR İ YERDEN DÜ Ş MEK ” yoktur. Ancak tüm prim haklar ı n o ay çevirdikleri puan de ğ eri üzerinden elde ederler.

 

Üyeler, kariyerlerini tamamlad ı klar ı takvim ay ı n ı takip eden ilk Takdir Töreninde yeni kariyer seviyelerine ait rozet ve sertifikalar ı n ı törenle teslim al ı rlar.

 

1.12.1 Direktor = 4500 PVA

 

 

1.12.2 S İ LVER D İ REKTÖR

 

 

Do ğ rudan sizin sponsorlu ğ unuzda ka lan bir ki ş inin Direktor olmas ı gerekmektedir.

 

Bunu ba ş ard ığı n ı z takdirde, bir defal ı k 15.000 TL özel komisyon + Direktor un cirosunda %4 oran ı nda ortakl ı k, + Di ğ er do ğ rudan sizin sponsorlu ğ unuzla kat ı lanlar ve / veya onlar ı n sponsorlu ğ unda kat ı lanlara göre, bulunduklar ı seviye ile, sizin sahip oldu ğ unuz %20 oran ı ndaki ara farklar ödemeleri hak edersiniz

 

1.12.3 GOLD D İ REKTÖR

 

Do ğ rudan sponsorlu ğ unu yap ğı n ı z ki ş ilerden 2 ki ş i, Direktor olmas ı aran ı r. Bunu ba ş ard ığı n ı z halde, bir defal ı k 22.500 TL özel komisyon hak edersiniz ve Direktor olmayan tüm,

 

sizin sponsorlu ğ unuzla ka lan her üyeleriniz ve / veya onlar ı n üyerlerinin bulundu ğ u seviyelere göre, sizin sahip oldu ğ unuz %20 lik seviyesine göre, ara farklar ödemeleri hak edersiniz.

 

1.12.4 RUBY D İ REKTÖR

 

Do ğ rudan sponsorlu ğ unu yap ğı n ı z ki ş ilerden 3 ki ş i, Direktor olmas ı aran ı r. Bunu ba ş ard ığı n ı z halde, bir defal ı k 30.000 TL özel komisyon hak edersiniz.

 

Ar , Direktor kariyerindeki üyelerinizin cirolar ı nda %4 ciro ortakl ığı .

 

Ar , birinci hat direktor un do ğ rudan sponsorlu ğ uyla ka lan (sizin 2.ha n ı z) ve Direktor olmay ı ba ş arm ış

 

olan ki ş ilerin cirolar ı nda %2 ciro ortakl ığı .

 

Ar , Direktor olmayan tüm, sizin sponsorlu ğ unuzla ka lan her üyeleriniz ve / veya onlar ı n üyerlerinin bulundu ğ u seviyelere göre, sizin sahip oldu ğ unuz %20 lik seviyesine göre, ara farklar ödemeleri hak edersiniz.

 

 

1.12.5 SAPPH İ RE D İ REKTÖR

   

Do ğ rudan sponsorlu ğ unu yap ğı n ı z ki ş ilerden 4 ki ş i, Direktor olmas ı aran ı r.

 

Bunu ba ş ard ığı n ı z halde, bir defal ı k 40.000 TL özel komisyon hak edersiniz.

 

Ar , Direktor olmayan tüm, sizin sponsorlu ğ unuzla ka lan her üyeleriniz ve / veya onlar ı n üyelerinin bulundu ğ u seviyelere göre, sizin sahip oldu ğ unuz %20 lik seviyesine göre, ara farklar ödemeleri hak edersiniz.

 

 

1.12.6 EMERALD D İ REKTÖR

 

Do ğ rudan sponsorlu ğ unu yap ğı n ı z ki ş ilerden 5 ki ş i, Direktor olmas ı aran ı r.

 

Bunu ba ş ard ığı n ı z halde, bir defal ı k 55.000 TL özel komisyon hak edersiniz.

 

Ar , Direktor olmayan tüm, sizin sponsorlu ğ unuzla ka lan her üyeleriniz ve / veya onlar ı n üyerlerinin bulundu ğ u seviyelere göre, sizin sahip oldu ğ unuz %20 lik seviyesine göre, ara farklar ödemeleri hak edersiniz.  

 

1.12.7 D İ AMOND D İ REKTÖR

 

Do ğ rudan sponsorlu ğ unu yap ğı n ı z ki ş ilerden 6 ki ş i, Direktor olmas ı aran ı r.

 

Bunu ba ş ard ığı n ı z halde, bir defal ı k 82.500 TL özel komisyon hak edersiniz.

 

Ar , Direktor kariyerindeki üyelerinizin cirolar ı nda %4 ciro ortakl ığı . Ar , birinci hat direktor un do ğ rudan sponsorlu ğ uyla ka lan (sizin 2.ha

 

n ı z) ve Direktor olmay ı

 

 

ba ş larm ış olan ki ş ilerin cirolar ı nda %2 ciro ortakl ığı .

 

 

Ar , ikinci derinlikteki Direktor un do ğ rudan sponsorlu ğ uyla (sizin 3.ha n ı z) ka lan ve Direktor olmay ı

 

ba ş larm ış olan ki ş ilerin cirolar ı nda %1 ciro ortakl ığı .

 

 

Ar , Direktor olmayan tüm, sizin sponsorlu ğ unuzla ka lan her üyeleriniz ve / veya onlar ı n üyelerinin bulundu ğ u seviyelere göre, sizin sahip oldu ğ unuz %20 lik seviyesine göre, ara farklar ödemeleri hak edersiniz.

 

 

1.12.8 FOUNDER D İ AMOND


Do ğ rudan sponsorlu ğ unu yap ğı n ı z ki ş ilerden 9 ki ş i, Direktor olmas ı aran ı r.

 

Bunu ba ş ard ığı n ı z halde, bir defal ı k 110.000 TL özel komisyon hak edersiniz.

 

Ar , Direktor olmayan tüm, sizin sponsorlu ğ unuzla ka lan her üyeleriniz ve / veya onlar ı n üyelerinin bulundu ğ u seviyelere göre, sizin sahip oldu ğ unuz %20 lik seviyesine göre, ara farklar ödemeleri hak edersiniz.

 

 

1.12.9 AMBASSADOR

 

Do ğ rudan sponsorlu ğ unu yap ğı n ı z ki ş ilerden 12 ki ş i, Direktor olmas ı aran ı r.

 

Bunu ba ş ard ığı n ı z halde, bir defal ı k 140.000 TL özel komisyon hak edersiniz.

 

Ar , Direktor olmayan tüm, sizin sponsorlu ğ unuzla ka lan her üyeleriniz ve / veya onlar ı n üyelerinin bulundu ğ u seviyelere göre, sizin sahip oldu ğ unuz %20 lik seviyesine göre, ara farklar ödemeleri hak edersiniz.

1.12.10 FOUNDER AMBASSADOR

 

Do ğ rudan sponsorlu ğ unu yap ğı n ı z ki ş ilerden 15 ki ş i, Direktor olmas ı aran ı r.

 

Bunu ba ş ard ığı n ı z halde, bir defal ı k 170.000 TL özel komisyon hak edersiniz.

 

Ar , Direktor olmayan tüm, sizin sponsorlu ğ unuzla ka lan her üyeleriniz ve / veya onlar ı n üyelerinin bulundu ğ u seviyelere göre, sizin sahip oldu ğ unuz %20 lik seviyesine göre, ara farklar ödeme leri hak edersiniz.

 

1.12.11 COMMANDOR

 

Do ğ rudan sponsorlu ğ unu yap ğı n ı z ki ş ilerden 18 ki ş i, Direktor olmas ı aran ı r.

 

   

Bunu ba ş ard ığı n ı z halde, bir defal ı k 200.000 TL özel komisyon hak edersiniz.

 

 

Ar , Direktor olmayan tüm, sizin sponsorlu ğ unuzla ka lan her üyeleriniz ve / veya onlar ı n üyelerinin bulundu ğ u seviyelere göre, sizin sahip oldu ğ unuz %20 lik seviyesine göre, ara farklar ödemeleri hak edersiniz.

   

1.12.12 FOUNDER COMMANDOR

 

 

 

 

 

Do ğ rudan sponsorlu ğ unu yap ğı n ı z ki ş ilerden 21 ki ş i, Direktor olmas ı aran ı r .

 

 

 

Bunu ba ş ard ığı n ı z halde, bir defal ı k 230.000 TL özel komisyon hak edersiniz.

 

 

 

Ar , Direktor olmayan tüm, sizin sponsorlu ğ unuzla ka lan her üyeleriniz ve / veya onlar ı n üyelerinin bulundu ğ u seviyelere göre, sizin sahip oldu ğ unuz %20 lik seviyesine göre, ara farklar ödemeleri hak edersiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12.13 PRES İ DENT

 

 

 

Do ğ rudan sponsorlu ğ unu yap ğı n ı z ki ş ilerden 24 ki ş i, Direktor olmas ı aran ı r.

 

 

 

Bunu ba ş ard ığı n ı z halde, bir defal ı k 300.000 TL özel komisyon hak edersiniz.

 

 

 

Ar

 

, Direktor kariyerindeki üyelerinizin cirolar ı nda %4 ciro ortakl ığı .

 

 

 

Ar

 

, birinci hat direktor un do ğ rudan sponsorlu ğ uyla ka lan (sizin 2.ha  n ı z) ve Direktor olmay ı

 

ba ş larm ış olan ki ş ilerin cirolar ı nda %2 ciro ortakl ığı .

 

 

 

Ar

 

, ikinci derinlik Direktor un do ğ rudan sponsorlu ğ uyla (sizin 3.ha

 

n ı z)ve üçüncü derinlikte Direktor

 

olmay ı ba ş larm ış olan ki ş ilerin cirolar ı nda %1 ciro ortakl ığı .

 

 

 

Ar

 

, üçüncü derinlik Direktor lar ı n un do ğ rudan sponsorlu ğ uyla ka

 

lan ve dördüncü derinlikte Direktor

 

olmay ı ba ş larm ış olan ki ş ilerin cirolar ı nda %0,5 ciro ortakl ığı .

 

 

 

Ar

 

, Direktor olmayan tüm, sizin sponsorlu ğ unuzla ka lan her üyeleriniz ve / veya onlar ı n üyelerinin

 

 

 

bulundu ğ u seviyelere göre, sizin sahip oldu ğ unuz %20 lik seviyesine göre, ara farklar ödemeleri hak edersiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    PR İ MLER İ N ÖDENMES İ VE PROMOSYONLAR

 

 

 

2.1 PR İ MLER İ N ÖDENMES İ

 

 

 

2.1.1 Distribütörnin, sponsorlu ğ unu yapmakta oldu ğ u gruplar ı ndan olu ş an i ş hacmi veya di ğ er primleri kazanabilmesi için o ay içinde aktif olmas ı gerekmektedir.

 

 

 

2.1.2 Distribütör, kendi Ki ş isel Puanlar ı n ı n ve di ğ er grup puanlar ı n ı n takibinden sorumludurlar. Bir Distribütörnin, di ğ er te ş vikleri içeren Kazanç Plan ı na uygun olarak gerekli Puanlar ı toplayamamas ı sebebiyle LIFE CARE herhangi bir sorumluluk ta şı maz.

 

 

 

2.1.3 Herhangi bir ay içinde aktif olm a gere ğ ini yerine getirmeyen Distribütörlere, o ayda kendi gruplar ı için bir organizasyon primi (Referans Primleri 1.s ı ra hariç ) ödenmeyecektir. Prim kazanamayan Distribütörler, takip eden ayda aktif duruma gelebilirler, ancak bu durum aktif olmad ı klar ı aylar için geriye do ğ ru i ş lemez.

 

 

 

2.1.4 Prim ödemeleri, ürün sat ı n al ı nmas ı n ı takip eden ay ı n 15 'inde Distribütörlerin banka hesab ı na havale veya EFT ş eklinde yap ı lmaktad ı r. Örnek olarak; Ocak ay ı sat ış lar ı için olan ödemeler 15 Ş ubat tarihinde yap ı lmaktad ı r. 15. gün Cumartesi gününe denk gelmesi halinde, ödemeler Cuma günü (14'ünde) yap ı lmaktad ı r. 15. gün Pazar gününe denk gelmesi halinde ise ödemeler Pazartesi günü (16's ı nda) yap ı lmaktad ı r.

 

 

 

2.1.5 Vergi mükellefi olan Üyelerin, ş irkete her ay ı n 5 ’ ine kadar fatura göndermeleri gerekmektedir. Bu faturan ı n Distribütör vergi dairesi, hesap numaras ı , adresi, fatura numaras ı ve tarihini gösterir ş ekilde düzenlenmi ş olmas ı gerekmektedir. Ödenen primlerin tamam ı Vergi'ye tabi olup, KDV mükellefi olmayan bütün Distribütörlere yap ı lacak ödemelerde, kanuni zorunluluktan dolay ı gelir vergisi stopaj ı kesilerek Distribütör banka hesab ı na yat ı r ı lacakt ı r. Primlerin yataca ğı banka hesap numaras ı n ı de ğ i ş tirmek isteyen Distribütör, bu de ğ i ş ikli ğ i ay ı n ilk (birinci) gününden önce ula ş t ı rmas ı ş art ı ile web sitesine ş ifresi ile girerek Banka IBAN numaras ı n ı de ğ i ş tirmesi gerekmektedir.

 

2.1.6 O ay üretilen primlere hak kazan ı labilmesi için bütün sipari ş lerin, gerekli ödemeler ile birlikte, o ay ı n son gününün mesai saatinin bitiminden önce, Ş irkete verilmesi gereklidir. Olu ş abilecek tüm s ı k ı nt ı ve problemleri engellemek aç ı s ı ndan, bütün Distribütörlerinin sipari ş lerini, o ayki son sipari ş tarihinden daha önce vermeleri konusunda te ş vik edilmeleri gerekir. www.LIFE CARE intr.com internet sitemizden her gün puanlar ı n ı z ı kontrol edebilirsiniz.

 

 

2.1.7 Aktiflik kontrolü veya seviye atlaman ı n son günü, geç ula ş an ve i ş gününün bitmesinden dolay ı i ş lem göremeyen sipari ş lerden, Ş irket sorumlu olmayacakt ı r.

 

 

2.2 TAT İ L VE ÖZEL PROMOSYON Ş ARTLARI

 

2.2.1 Genel olarak tüm promosyonlar aksi belirtilmedikçe tek ki ş iliktir ve kazanan Distribütör taraf ı ndan kullan ı labilir. Promosyonlar devir edilemez, ba ş kas ı n ı n kullanmas ı istenemez.

 

2.2.2 Ş irket promosyonlar ı n ı kullanabilmek için Liderlerin Ş irket e ğ itimlerine kat ı lma ş art ı vard ı r.

 

2.2.3 Seyahat promosyonuna hak kazanan Distribütör, bunu kullanmamas ı durumunda ba ş kas ı na devredemez ve seyahat primini de alamaz.

 

 

2.2.4 Seyahat promosyonunda konaklama harici ekstra masraflar Distribütörye aittir. Gereken tüm seyahat, konaklama, yeme-içme ve di ğ er çe ş itli masraflar Distribütör taraf ı ndan kar şı lanmak ko ş uluyla seyahat promosyonlar ı na çocuklar ı ile kat ı labilirler.

 

 

2.2.5 Ş irket herhangi bir faaliyeti için hak kazanma ş artlar ı n ı de ğ i ş tirme haklar ı n ı sakl ı tutar. Yap ı lan bütün de ğ i ş iklikler hakk ı nda, web sitesi ve sosyal medya ş irket duyuru araçlar ı yla Distribüt örlere bilgi verilecektir.

 

BÖLÜM4 ÇALI Ş MA KURALLARI, E Ğİ T İ MLER, ÖNER İ LER

 

MÜ Ş TER İ LERE ÜRÜN SATI Ş I

 

1.1 TANITIM VE SATI Ş KURALLARI

 

1.1.1 LIFE CARE sisteminde ürün sat ışı bir tercihtir. Gelirlerini artt ı rmak isteyen Distribütörler, sadece LIFE CARE ürünleri, al ı p satabilirler.

 

1.1.2 LIFE CARE , Distribütörlerine e-ma ğ aza ayr ı cal ığı tan ı m ış t ı r. www.lifecare.com alt yap ı s ı n ı hiçbir ek ödeme yapmaks ı z ı n mü ş terilerinize LIFE CARE ürünlerini satmak için kullanabilirsiniz. Mü ş teri internetten ş irket sayfas ı na girer, sizi referans göstererek al ı m yapar. Ş irket ürünleri mü ş teriye gönderir, perakende gelirinizi hiçbir kesinti yapmadan banka hesab ı n ı za aktar ı r. Sistem ş u ş ekilde çal ışı r:

 

*Türkiye ’ nin neresinde olursa olsun mü ş teriniz www.lifecare.com sitesine girer.

 

*Hiçbir form ya da üyelik doldurmadan seçti ğ i ürünleri sepete ekler.

 

*Daha sonra sipari ş et butonunu t ı klar ve sevk bilgilerini doldurur.

 

*Bu a ş amada sistem referans numaras ı istemez.

 

 

*LIFE CARE sanal pos sistemi ile güvenli ş ekilde sipari ş ini tamamlar.

 

* Ş irket sizin ad ı n ı za ürünü haz ı rlar ve kargoya verir.

 

*Ürün bedelini hiçbir komisyon kesmeksizin tahsil eder.

 

*Sizin kar ı n ı z ı hesab ı n ı za yat ı r ı r.

 

1.1.3 Bu sistem, etkili kullan ı ld ığı nda LIFE CARE Distribütörleri için çok avantajl ı ve gelir artt ı r ı c ı d ı r.

 

1.1.4 Ş irket ürünleri hakk ı nda t ı bbi iddialar içeren beyanlarda bulunmak kesinlikle yasakt ı r.

 

1.1.5 Tavsiye mektuplar ı veya gazetelerden al ı nt ı lar, bunlar aç ı kça Ş irket ürünleri ile ilgili olmasa bile, e ğ er çe ş itli t ı bbi iddialar içermekte ise Ş irket ve ürünlerinin reklam ı n ı n yap ı lmas ı nda kullan ı lamayacakt ı r.

 

1.1.6 Bir Distribütör, uzman veya yetkili olmad ığı konularda herhangi bir iddia, uygulama veya tavsiyede bulunmamak konusunda azami özeni gösterecektir

 

1.1.7 Ş irket, kendisi taraf ı ndan yay ı nlanm ış bulunan katalog ve bro ş ürlerde belirtilenler d ışı nda ürünlerin yarar ı hakk ı nda Distribütör taraf ı ndan yap ı lan bir beyan ile ilgili olarak herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

 

1.1.8 LIFE CARE ürünleri üçüncü ki ş iler taraf ı ndan (LIFE CARE Distribütör olmayanlar) hiçbir ş ekil ve ş art alt ı nda sat ı lamazlar, aksi takdirde hukuki i ş lem ba ş lat ı lacak ve kanuni yollara ba ş vurulacakt ı r.

 

1.1.9 Ş irket, ters etki veya reaksiyona sebep olabilece ğ i bilinen, herhangi bir ürün pazarlamamaktad ı r. Tesadüfen, bir mü ş teri, hatal ı olmayan, bir ürün ile ilgili yan tesir görmesi halinde, Distribütörnin mü ş teriye derhal kullanmay ı durdurmas ı ve doktoruna dan ış mas ı gerekti ğ ini bildirmesi zorunludur.

 

1.1.10 Ş irket, Distribütör i ş lerini yaparken kulland ı klar ı ş ahsi araçlar ı n ı n, kasko sigorta poliçesinin hükümlerini geçersiz duruma getirdiklerinde, herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

 

1.1.11 Ş irketimizin tüm logo, marka ve amblemleri 556 Say ı l ı Markalar ı n Korunmas ı Hakk ı nda Kanun Hükmünde Kararname hükümleriyle korunmaktad ı rlar. Aksi belirtilmedi ğ i sürece, izin almadan hiçbir ş ekilde kopyalanamaz ve kullan ı lamazlar. Web sitelerimizde yay ı nlanan metin, görsel, ses, animasyon ve video dosyalar ı ve tasar ı mlar ı , 5846 Say ı l ı Kanun ve İ lgili Mevzuat gere ğ i kopyalanamaz, izin al ı nmadan kullan ı lamaz ve ba ş ka sitelerde yay ı nlanamaz.

 

1.1.12 Distribütörler, kesinlikle ş irketin ismini, logosunu kullanarak özel internet sitesi kuramaz veya ba ş ka bir firman ı n internet sitesi üzerinden sat ış veya kay ı t yapamaz.

 

1.1.13 Şİ RKET olarak amac ı m ı z TÜM Distribütörlerimize huzur içinde ve adil çal ış ma ortam ı sa ğ lamakt ı r. Bu i ş hepimizin. Distribütörlerimiz yukar ı daki konulara hassasiyet gösterdikleri sürece hiçbir sorun ile kar şı la ş madan i ş lerini geli ş tirebileceklerdir.

 

1.1.14 Distribütör , ba ş vuru formunu doldurarak ş irket ilkelerine göre hareket etmeyi kabul eder. Ş irketten her ürün sat ı n al ı nmas ı , yürürlükte olan ş irket ilkelerine uygun hareket etme taahhüdünün bir kez daha kabul edilmesidir

 

1.2 ÜRÜN GARANT İ S İ VE İ ADE PROSEDÜRÜ

 

1.2.1 Sat ı lan tüm ürünler LIFE CARE garantisi alt ı ndad ı r. Temel kural olarak Mü ş teriler taraf ı ndan sat ı n al ı nan ürün, teslim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Distribütörye ko ş ulsuz iade edilebilir.

 

1.2.2 Distribütör ürünü geri almak ve mü ş terinin paras ı n ı iade etmek zorundad ı r. Böyle bir durumda mü ş teri ş irket ile ileti ş ime geçer ve ş ikayetçi olursa, ş irket durumu Distribütörye hemen telefon ile ula şı r ve mü ş terinin iadesini sa ğ lamas ı n ı ister. O gün içinde bu i ş lem yap ı lmaz ve mü ş terinin paras ı her ne sebeple olursa olsun iade edilmezse, Ş irket mü ş teriye paras ı n ı öder. Distribütörnin ş irketten alaca ğı varsa oradan bu bedeli mahsup eder. Ayr ı ca mü ş teriye yan ı lt ı c ı bilgi vermek ve ş irket imaj ı n ı zedelemekten dolay ı hakk ı nda etik dosyas ı aç ı l ı r.

 

1.2.3 Ürün iadesi için, ürünün ambalaj ı n ı n aç ı lmam ış , bozulmam ış ve ürünün kullan ı lmam ış olmas ı ş artt ı r.

 

1.2.4 Distribütör nitelikleri bozulmu ş ürün d ışı nda ürün iade etmek isterse bu durum istifa olarak de ğ erlendirilir. Ald ığı ürünleri orijinal faturalar ı (Distribütördeki bütün kopyalar ı ) ve iade sebebini içeren bir dilekçe göndermesi gerekmektedir. Ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullan ı lmam ış ve tekrar sat ı labilir özelliklerini kaybetmemi ş olmas ı ş artt ı r.

 

 

1.2.5 Bu hakk ı n kullan ı lmas ı halinde, Distribütörye teslim edilen ürünün, Ş irkete gönderildi ğ ine ili ş kin kargo teslim tutana ğı sureti saklanmak zorundad ı r. Herhangi bir sebepten ş irkete ula ş mam ış ya da ş irket yetkililerince teslim al ı nmam ış iade ürünlerden ş irket sorumlu tutulamaz.

 

1.2.6 Bu belgelerin Ş irkete ula ş mas ı n ı takip eden 15 gün içinde ürün bedeli Distribütörye, tahsil edildi ğ i yöntemle iade edilir. Fatura asl ı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

 

1.2.7 İ adeler, mutlak surette ürünün orijinal kutusu veya ambalaj ı ile birlikte yap ı lmal ı d ı r. Orijinal kutusu/ambalaj ı bozulmu ş (Örnek: Orijinal kutu üzerine kargo etiketi yap ış t ı r ı lm ış ve kargo koli band ı ile bantlanm ış ürünler kabul edilmez) tekrar sat ı labilirlik özelli ğ ini kaybetmi ş , ba ş ka bir mü ş teri taraf ı ndan sat ı n al ı namayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.

 

 

1.2.8 Distribütör, alm ış oldu ğ u ürünleri iade edip, geri ödeme ald ığı nda, bu ürünler ile ilgili ki ş isel ve üst hat sponsorlar ı n kazan ı mlar ı ve puanlar ı dü ş ülür.

 

 

1.2.9 Distribütör vergi mükellefi de ğ il ise; 385 Say ı l ı Vergi Usul Kanunu Genel Tebli ğ i uyar ı nca alm ış oldu ğ u ürünleri iade ederken, Distribütörde bulunan faturan ı n iade ile ilgili bölümdeki bilgileri (mal ı iade edenin ad ı soyad ı , TC kimlik numaras ı , adresi) eksiksiz olarak doldurduktan sonra imzalayarak ürün ile birlikte bir nüshas ı n ı geri göndermesi gerekmektedir. Aksi takdirde iade i ş lemi tamamlanmaz.

 

1.2.10 Ürün faturas ı Ş irket taraf ı ndan kurumsal olarak kesilmi ş ise, geri iade ederken kurumun düzenlemi ş oldu ğ u iade faturas ı ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. İ ade faturas ı , kargo pay ı dahil edilmeden (ürün birim fiyat ı + KDV ş eklinde) kesilmelidir. Faturas ı kurumlar ad ı na düzenlenen sipari ş iadeleri, iade faturas ı kesilmedi ğ i takdirde tamamlanmayacakt ı r.

 

1.2.11 Distribütör taraf ı ndan iade edilmek istenen ürün veya ürünler kusurlu ise kargo ücreti Ş irket taraf ı ndan kar şı lanacakt ı r. Bu durumda mutlaka Distribütör, teslimat ı yapan kargo firmas ı ile gönderim yapmas ı gerekir. Di ğ er durumlarda ise kargo ücreti Distribütörye aittir.

 

 

1.2.12 Ayr ı ca, niteli ğ i itibar ı yla iade edilemeyecek ürünler, tek kullan ı ml ı k ürünler, h ı zl ı bozulan malzemeler, Bas ı l ı malzemeler, her türlü tekstil ürünleri kopyalanabilir yaz ı l ı m ve programlar veya son kullan ı m tarihi geçen ürünler iade edilemez.

 

 

E Ğİ T İ MLER

 

 

2.1 E Ğİ T İ M VE TANITIM TOPLANTILARI

 

 

2.1.1 Liderlerin, Kazanç Plan ı ndaki kazançlar ı (Tavsiye Primi hariç) ve promosyonlar ı alabilmesi için Ş irketin düzenledi ğ i e ğ itimlere kat ı lma sorumlulu ğ u ve zorunlulu ğ u vard ı r.

 

2.1.2 Ş irket belirledi ğ i tarihlerde, Distribütör ve adaylar ı n ı n kat ı labilece ğ i, ürün tan ı t ı m ı , motivasyon, kariyer e ğ itimleri içeren ücretli toplant ı lar düzenleyebilir.

 

2.1.3 Toplant ı yerleri ve organizasyon içerikleri LIFE CARE taraf ı ndan Distribütörlere makul bir süre öncesinde bildi rilecektir.

 

2.1.4 LIFE CARE Akademide E ğ itimci sertifikas ı n ı alan her Distribütör, Şİ RKET İ N GENEL TOPLANTILARINDA, ş irketin haz ı rlad ığı ve ş irket ilkelerine uygun tan ı t ı mlar ı yapabilir.

 

2.1.5 E ğ itimci sertifikas ı na sahip olabilmek için ş irketin açaca ğı Bireysel kat ı l ı m gerektiren LIFE CARE Akademi e ğ itimlerini Distribütörler kendi masraflar ı n ı ödeyerek kat ı l ı rlar.

 

2.1.6 E ğ itimci sertifikas ı olmayan ki ş iler ş irketin sunumlar ı n ı , ş irket ilkelerine uygun olmak kayd ı ile kendi grup toplant ı lar ı nda ve bire-bi r i ş görü ş melerinde yapabilirler.

 

2.1.7 E ğ itim konusunda LIFE CARE INTERNAT İ ONAL ’ in format ı na uymayan ve kendi slaytlar ı n ı kullanan ki ş iler ilk önce uyar ı l ı r, hala kural d ışı e ğ itimlerine devam ederlerse ş irket ilkelerine göre, ş irketin bu Distribütör sözle ş mesini feshetme hakk ı do ğ ar.

 

2.1.8 E ğ er bir Distribütör, Distribütör aday ı n ı bir toplant ı ya davet edecek olursa bu davette, toplant ı n ı n amac ı n ı kesin surette belirtmesi ve toplant ı ya davet edilen ki ş ilerin hiçbir ş ey sat ı n alma mecburiyetinde olmad ı klar ı n ı , onlara anlatmas ı gerekir. Distribütör, bu toplant ı lara davet etti ğ i ki ş ilere irtibat bilgilerini (telefon numaras ı , e-posta adresi vb. ) vermelidir.

 

2.1.9 Tüm Distribütörlerimiz, E ğ itim ve tan ış ma toplant ı lar ı nda, şı k temiz i ş k ı yafetleri ile kat ı lacaklard ı r. (Erkeklerin kravat ve tak ı m elbise-Bayanlar şı k çift parça etek-ceket veya pantolon ceket tavsiye edilmektedir.) Cilt ve saç bak ı mlar ı yap ı lm ış olmas ı na özen gösterilecektir. K ı l ı k k ı yafet ve görünü ş ü ciddi bir i ş toplant ı s ı na kat ı lmaya uygun olmayan Distribütör e ğ itime al ı nmayacakt ı r.

 

2.1.10 E ğ itim Konusunda, kendi e ğ itimlerini düzenlemek isteyen Distribütörler önceden Ş irketten onay almalar ı gerekir. Toplant ı n ı n içeri ğ i ş irket ilkelerine uygun olmal ı d ı r.

 

2.1.11 Ş irket olarak tüm inançlara ve görü ş lere sayg ı l ı y ı z. Kimse ile bu konularda i ş ortamlar ı nda görü ş al ış veri ş i ya da münazara, münaka ş a edilemez.

 

2.1.12 Toplant ı lar ı n tüm a ş amalar ı nda ve sat ış ofislerinde politik siyasi etnik ve bölücü ay ı r ı c ı konu ş malar yap ı lamaz, ima dahi edilemez. Kimse dil, din, ı rk farkl ı l ığı ndan dolay ı d ış lanamaz, farkl ı muamele yap ı lamaz.

 

 

2.1.13 Distribütörlerin düzenledi ğ i toplant ı lar i ş toplant ı lar ı d ı r. Kanun gere ğ i suç olabilecek tüm durumlardan sak ı n ı lmal ı d ı r. Bu anlamda yap ı labilecek tüm hatalardan ş irket sorumlu tutulamaz.

 

2.2 TOPLANTI ÖNCES İ HUSUSLAR

 

2.2.1 Bu E ğ itimler herkesin i ş ini büyütmek için bir araya geldi ğ i bulu ş ma noktalar ı d ı r. Tüm Distribütörler etkinlik ba ş lama saatinden yar ı m saat önce e ğ itim salonunda olmal ı , ekip ve misafirleri ile ilgilenmelilerdir. E ğ itimler süresince davet etti ğ iniz misafirlerle ilgilenmek sizi ba ş ar ı ya götürecektir.

 

2.2.2 E ğ itim öncesi tüm kat ı l ı mc ı lara güler yüzle ve nezaketle kar şı lama yap ı lacakt ı r. Toplant ı organizatörleri bu konuyu takip edecek gerekirse görevlendirmeler yapacaklard ı r.

 

2.2.3 Misafirlere e ğ itim program ı , içeri ğ i ve süresi konusunda aç ı k bilgi verilmi ş olmal ı d ı r. Tüm toplant ı larda toplant ı ya kat ı l ı m formu düzenlenmelidir. Toplant ı lara kimlerin kat ı ld ığı ad-soyad telefon numaralar ve davet eden ki ş inin yaz ı l ı oldu ğ u ve kat ı l ı mc ı lar ı n kendi ı slak imzalar ı ile imzalad ığı liste toplant ı y ı organize eden lider taraf ı ndan ya da ş irket taraf ı ndan en az 6 ay muhafaza edilecek ve gerekti ğ inde gösterilecektir.

 

2.2.4 Toplant ı larda onaylanmam ış Bas ı l ı Reklam Malzemeleri, ş irket logolu tekstil ürünleri sat ışı yasakt ı r.

 

2.2.5 Aksi bildirilmedi ğ i sürece i ş toplant ı lar ı na dikkat da ğı tabilecek küçük çocuklar al ı nmayacakt ı r.

 

2.2.6 Bekleme salonunda i ş detaylar ı ve içerikleri di ğ er Distribütörler ve davran ış lar ı hakk ı nda yeni gelen ki ş ilerin yanl ış anlamalar ı na negatif ya da ön yarg ı l ı olarak konuyu anlamadan toplant ı ya girmeleri bize de yap ı lmas ı n ı istemeyece ğ imiz davran ış lard ı r. E ğ itim öncesi yeni ki ş iler ne olaca ğı n ı anlamak ad ı na her ş eyi dikkatle kontrol ederken, yanl ış mesajlar verilmeyecek ş ekilde davran ı lmal ı d ı r. Misafirlerin tüm sorular ı n ı n e ğ itimde cevaplanaca ğı nezaketle bildirilmelidir.

 

2.3 TOPLANTI KURALLARI

 

 

2.3.1 E ğ itim süresince ba ş ka Distribütörlerin misafirleri ile Etik Kurallar dahilinde ilgilenmeniz sizin ne kadar iyi bir Tak ı m Oyuncusu oldu ğ unuzu ortaya koyacakt ı r. Bu ilginin etik kurallar ı n d ışı na ç ı kmas ı özellikle sizin için çok büyük sorun yaratacakt ı r. E ğ itimlerde gelen davetliler, davet eden ki ş iye aittir. Hiçbir ş ekilde ba ş ka birisi ile çal ış amazlar. Bu konuda teklifle gelen ki ş iler oldu ğ unda bunun etik kurallar ı çi ğ nemek oldu ğ unu hat ı rlay ı n. Gelen ki ş iyi kibarca uyar ı n.

 

 

2.3.2 E ğ itimlerde bir Distribütör ba ş kas ı n ı n misafirinin akl ı n ı çelmek yolu ile ki ş iyi kendine yönlendirdi ğ i takdirde ‘ Adam Çalmak ’ olarak adland ı r ı l ı r.

 

 

2.3.3 Ayn ı ş ekilde bir E ğ itimde tan ı d ığı birine rastlayan Distribütör tan ı d ığı na müdahale edemez. Bu durumda aday ı , temasa geçen ki ş iye vermek onunla çal ış mas ı n ı desteklemek durumundad ı r. Destekler görünüp gizlice aday ı kendisi ile çal ış maya ikna etmeye çal ış an ki ş iler de ş irket kurallar ı gere ğ i cezaland ı r ı l ı r.

 

 

2.3.4 Toplant ı n ı n sorumlulu ğ u, ş irketin e ğ itimci yetkisi verdi ğ i liderlerdedir. E ğ itim sorumlusunun yönlendirmelerine uyarak toplant ı n ı n ahengini korumak, ilk defa gelen misafirler için olumlu ortam olu ş mas ı n ı kolayla ş t ı racakt ı r.

 

2.3.5 E ğ itmenler ş irket taraf ı ndan özenle seçilmi ş , bilgi ve tutumlar ı ile LIFE CARE i ş inizi kolayla ş t ı racak liderlerdir. Toplant ı lara getirdi ğ iniz misafirlerle sizin ad ı n ı za konu ş up bilgilendirme yaparlar. Toplant ı lara kat ı larak farkl ı e ğ itmenleri gözlemlemek, onlar ı n anlat ı mlar ı n ı kopyalamak i ş inizi kolayla ş t ı racak ve h ı zland ı racakt ı r.

 

2.4 TOPLANTI SONRASI DAVRANI Ş

 

2.4.1 Distribütör kendi isini büyütmekten sorumludur. Bunu yaparken kendi i ş ini kendisi takip etmelidir. E ğ itim sonras ı nda bir aday ı n kayd ı n ı yap ı l ı p sipari ş inin al ı nmas ı TAMAMEN o ki ş inin sorumlulu ğ undad ı r. Bu süre uzad ı kça aday ı n ı z ı n da i ş ten so ğ uyaca ğı n ı unutulmamal ı d ı r.

 

2.4.2 Tan ı t ı m toplant ı lar ı na davet etti ğ iniz misafiriniz bir beklenti içindedir. Ürün kullanan mü ş teri olabilir, Distribütör olabilir. Cevab ı n ı bulamad ığı sorular da olabilir. Toplant ı dan hemen sonra fikrini sorup dü ş üncelerini ö ğ renmek, sorular ı varsa e ğ itmen lider taraf ı ndan cevapland ı r ı lmas ı n ı sa ğ lamak gerekir.

 

 

2.4.3 Bir toplant ı ya kat ı lm ış ve bu toplant ı tutana ğı ile belgelenmi ş ki ş i sonras ı nda onu davet eden Distribütör taraf ı ndan kayd ı çe ş itli sebeplerle yap ı lamam ış ise 6 ay süre içinde ba ş ka bir ki ş i ad ı na kay ı t olamaz. Bu süre içinde kay ı t olmak isterse toplant ı ya davet etmi ş ve toplant ı giri ş tutanaklar ı nda ismi aç ı kça belirtilen davet eden sponsor bölümündeki yaz ı l ı ki ş iye kay ı t olabilir.

 

2.4.4 Toplant ı ya kat ı lmadan önce toplant ı öncesi, toplant ı an ı ve toplant ı sonras ı yap ı lmas ı gerekenler bilinmelidir. Bu bilgiler e ğ itim toplant ı lar ı nda kazan ı l ı r. Ne yapman ı z gerekti ğ ini biliyorsan ı z i ş iniz tesadüflere de ğ il çal ış man ı za ba ğ l ı olarak büyür.

 

2.4.5 Etik olarak normal yollardan ba ş ka biri sizin aday ı n ı za temas edene kadar ADAY size aittir. Daha önce LIFE CARE ile temas etmi ş bir ki ş i normal seyrinde 6 aydan sonra ikinci temas eden ki ş inin aday ı konumuna gelecektir.

 

REKLAM İ LKELER İ

 

 

3.1 GENEL TAVS İ YE

 

3.1.1 Reklam, pahal ı ve bo ş una zaman harcanmas ı na sebep olabilir ve önemli bir dönü ş üm sa ğ lamayabilir.

 

3.1.2 Ba ş ar ı l ı LIFE CARE Distribütörleri "yüz yüze konu ş man ı n" en yararl ı reklam yöntemi oldu ğ unu bilmektedir.

 

 

3.1.3 Reklam yapmak isteyen tüm Distribütörlerin, Ş irket taraf ı ndan onaylanm ış bas ı l ı ve görsel malzemeleri kullanmas ı gerekir. Yeni bir reklam malzemesi onay ı için ba ş vurulabilir. Uygun bulunmas ı halinde bu onay, sadece ba ş vuruda bulunan Distribütör için geçer lidir.

 

3.1.4 Ş irket onaylanm ış reklamlar ı , kullan ı lmak üzere bütün Distribütörlerine kulland ı r ı lma hakk ı n ı sakl ı tutar. Ş irket taraf ı ndan yaz ı l ı olarak onaylanmam ış bulunan reklamlar ı kullanan Distribütörler, reklamlar ı ndan kaynaklanabilecek soru ş turmalar ve/veya cezai müeyyidelerden kendileri sorumlu olacaklard ı r.

 

3.1.5 Distribütör, bu tür reklamlar üzerinde hukuki denetimlerin bulundu ğ unu bilmeleri gerekmektedir. Bu ş art, Distribütörlük müracaat ı n ı n bir parças ı olup, göz ard ı edilmesi halinde sözle ş menin sona erdirilmesi gibi sert tedbirlere ba ş vurulmas ı ile sonuçlanabilir.

 

3.1.6 Reklamlarda "LIFE CARE ", "LIFE CARE Logosu" veya Ş irket Markalar ı izin al ı nmadan kullan ı lamaz.

 

3.1.7 Distribütörler, bu konud a s ı k ı nt ı ya dü ş memek için LIFE CARE Genel Müdürlü ğ ü ’ ne dan ış abilirler.

 

3.2 REKLAM KURALLARI

 

3.2.1 Bütün reklamlar ı n yasal, dürüst ve onayl ı olmas ı gerekmektedir. Reklam yoluyla Distribütör yapmak istenildi ğ i zaman daha de ğ i ş ik reklam çe ş itleri de devreye girebilmektedir.

 

 

3.2.2 Reklam çe ş itleri aras ı nda olan gazete, dergi, bro ş ürler, televizyon, radyo yay ı nlar ı , internet, video veya ses bantlar ı için de Genel Müdürlük onay ı gerekmektedir.

 

3.2.3 Reklamda Ş irketin ad ı , adresi ve Ş irket taraf ı ndan nelerin sat ı lmakta oldu ğ u aç ı kça gösterilmelidir.

 

3.2.4 Ayr ı ca bu reklamlarda, a ş a ğı daki yasal uyar ı lar ı n da bulunmas ı gerekmektedir:

 

"Ba ş kalar ı n ı n bu sisteme kat ı lmalar kar şı l ığı kendilerine ödeme yap ı laca ğı sözü verilerek ikna edilmesi yasaya ayk ı r ı d ı r."

 

 

"Kolayl ı kla yüksek gelir elde edilemeyece ğ inin, kazanc ı n ayr ı lan sürede yap ı lan çaba ve bu çal ış malar ı n sayesinde yap ı lan ürün cirolar ı ndan olunaca ğı bilinmesi gerekir."